• banner

Oferta

Kancelaria zapewnia obsługę Klienta począwszy od etapu przedsądowego, w którym opracowywana jest strategia prowadzenia sprawy, poprzez reprezentację Klienta na etapie sądowym, do obsługi po zakończeniu postępowania sądowego w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria udziela nadto porad prawnych, przygotowuje opinie prawne i opracowuje projekty umów.

I.  Pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych 

zdj (3)

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna na rzecz podmiotów gospodarczych obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:

 • prawo handlowe: postępowanie rejestrowe przed KRS, tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze;
 • prawo cywilne: doradztwo w zakresie umów, zawieranie i rozwiązywanie umów, przygotowanie projektów umów cywilnoprawnych, udział w negocjacjach dotyczących treści postanowień umownych, opiniowanie projektów umów pod kątem ich legalności, prawidłowości, a także pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta, reprezentacja Klientów w sporach związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy, reprezentowanie pracodawców w sporach, doradztwo w zakresie zwolnień grupowych oraz indywidualnych, umowy o zakazie konkurencji, odpowiedzialności za powierzone mienie, kontrakty managerskie, umowy o pracę;
 • prawo karne: doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze oraz odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych;
 • prawo budowlane: doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, badanie stanów prawnych przedsiębiorstw oraz nieruchomości, negocjowanie i wdrażanie umów na roboty budowlane i umowy z zakresu nadzoru inżynieryjnego oraz umów wykonawczych, doradztwo administracyjnoprawne związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców;
 • spory sądowe: opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej, organami podatkowymi, a także mediacja i pomoc w prowadzeniu negocjacji;
 • obsługa związana z windykacją należności: próba pozasądowego odzyskania należności, wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, przygotowanie pozwu do sądu, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym; skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;

II.  Pomoc prawna dla klientów indywidualnych 

zdj (1)

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna na rzecz Klientów indywidualnych obejmuje w szczególności:

 • sprawy z zakresu prawa cywilnego, sprawy dotyczące nieruchomości: sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych w zakresie obrotu nieruchomościami (kupno/sprzedaż własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, umowy najmu, dzierżawy nieruchomości), sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów w zakresie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (m.in. służebności gruntowe, służebności), prowadzenie postępowań o zniesienie współwłasności nieruchomości, prowadzenie postępowań o zasiedzenie nieruchomości, roszczenia przeciwko przedsiębiorcom prowadzącym działalność deweloperską, prawo lokalowe (doradztwo i reprezentacja w sprawach o eksmisje, wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego, podwyżki czynszu, prawa do lokalu socjalnego i inne), sprawy z zakresu prawa zobowiązań i prawa spadkowego;
 • obsługę procesów inwestycyjnych na nieruchomościach (prowadzenie postępowań o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę);
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych – ochrona dobrego imienia, czci, godności, wizerunku;
 • sprawy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynów niedozwolonych, niewykonania/nienależytego wykonania umów, błędów lekarskich, wypadków komunikacyjnych;
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – sprawy o rozwód, separację, roszczenia alimentacyjne, uregulowanie sytuacji pomiędzy rodzicami a dziećmi (władza rodzicielska, kontakty z dziećmi), podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego, prawa wykroczeń, jak również prawa karnego wykonawczego. Świadczymy pomoc prawną mającą na celu obronę interesów oskarżonego, jak również pokrzywdzonego w postępowaniu karnym – obrona oskarżonego oraz reprezentowanie pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego przed organami policji i prokuratury oraz na etapie postępowania sądowego;